Szkolenie bhp jako obowiązek pracodawcy

 

Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolenia nowo zatrudnionego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zanim dopuści go do wykonywania pracy. Jest to obligatoryjny warunek, dotyczący wszystkich pracodawców, niezależnie od formy prowadzenia działalności. Pracodawca bądź jednostka organizacyjna zobligowana do przeprowadzenia szkolenia bhp są zobowiązani do odpowiedniego dostosowania zakresu szkolenia do stanowiska szkolonego pracownika. W dalszych latach pracodawca musi przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Obowiązkowe szkolenie BHP

szkolenia bhpZgodnie z kodeksem pracy wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń BHP – wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich pracodawca musi przeprowadzić zanim dopuści pracownika do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Wstępne przeszkolenie powinno zawierać instruktaż ogólny oraz szczegółowy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać nowego pracownika z ogólnymi przepisami BHP ujętymi w Kodeksie pracy, z regulaminem pracy obowiązującym w danej firmie a także z zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż szczegółowy jest dostosowany do stanowiska zajmowanego przez pracownika i ma miejsce na stanowisku przyszłej pracy. Szkolenie nie może być krótsze niż 90 minut, jednak czas jego trwania powinien być dopasowany do potrzeb uzależnionych od doświadczenia pracownika, jego stażu pracy oraz zagrożeń występujących na tym konkretnym stanowisku. Z kolei szkolenia bhp okresowe są przeprowadzane w ciągu trwania zatrudnienia. Przeprowadzanie tych szkoleń ma na celu utrwalenie uzyskanej na wstępnym szkoleniu wiedzy, ale również zapoznanie pracownika z nowo powstałymi przepisami. Szkolenie bhp może być przeprowadzone w 3 różnych formach: kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego.

Przejście przez pracownika szkolenia BHP musi być potwierdzone przez niego pisemnym oświadczeniem, które następnie trafia do akt osobowych pracownika. Poza tym oświadczeniem, pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia i umieszczenia w aktach „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.